Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WIJNENZO.EU

• Artikel 1 – Definities
• Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
• Artikel 3 – Toepasselijkheid
• Artikel 4 – Dienstverlening en aansprakelijkheid Wijnenzo.eu
• Artikel 5 – De Koopovereenkomst
• Artikel 6 – Herroepingsrecht
• Artikel 7 – Vergoeding en betaling
• Artikel 8 – Klachtenregeling
• Artikel 9 – Klantaccount
• Artikel 10 – Bestelling
• Artikel 11 – Informatie en gebruik gegevens
• Artikel 12 – Privacy en gebruik van klantdata
• Artikel 13 – Diversen
• Artikel 14 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, ongeacht de manier waarop ze kenbaar worden gemaakt;
Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de Website(s) van Wijnenzo.eu zijn producten en/of diensten aanbiedt aan de consument;
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf;
Koper: De Consument die een Koopovereenkomst aangaat met een Deelnemer via de Website(s) van Wijnenzo.eu;
Productinformatie: Informatie met betrekking tot het product, de dienst, de prijs en de organisatie van de Deelnemer, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen een logo of merk van de Deelnemer en een hyperlink naar de website van de Deelnemer, welke informatie wordt geplaatst op de Website(s);
Aankooporder: Een bestelling die Koper plaatst via het platform van Wijnenzo.eu bij Deelnemer;
Dag: Kalenderdag;
Koopovereenkomst: Een overeenkomst op afstand, zijnde een koopovereenkomst, waarbij in het kader van een door de Deelnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie
op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Deelnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
WIJNENZO.EU account: Onderdeel van de Website waar een Koper een account kan aanmaken en zijn gegevens en bestelling(en) kan inzien en beheren;
Website(s): De websites (inclusief alle subdomeinen) WIJNENZO.EU, en (affiliate) deelnemerwebsites van Wijnenzo.eu.
Wijnenzo.eu: De eenmanszaak met eigenaar Eelco van Essen
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand zoals neergelegd in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek;
Bedenktijd De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

WIJNENZO.EU.
Vestigingsadres:
Thorbeckelaan 3
3843 WL Harderwijk

Telefoonnummer: +31-6-13021480
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@Wijnenzo.eu

KvK-nummer: 54360021
BTW-id nr: NL001386695B32

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 24 december 2019

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze voorwaarden (hierna: “ Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing bij het gebruik van de Website(s) en de bestelling van producten van Deelnemers door Kopers via de Website(s). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen via : www.wijnenzo.eu
3.2 Iedere Koper die een bestelling van een product dat door een Deelnemer wordt aangeboden op de Websites plaatst, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wijnenzo.eu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Wijnenzo.eu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Deelnemers.
3.5 Wijnenzo.eu heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website(s) zijn gepubliceerd. Indien Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door Deelnemer, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van Deelnemer te plaatsen.

Artikel 4 – Dienstverlening en aansprakelijkheid Wijnenzo.eu
4.1 Wijnenzo.eu biedt slechts een online platform dat Deelnemers in staat stelt om producten aan te bieden en Kopers in staat stelt deze te bestellen. Koper erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Deelnemer (de derde partij die het product/ de producten via de Website(s) ter verkoop aanbiedt) en dat Wijnenzo.eu geen partij bij de Koopovereenkomst is en/of wordt. Wijnenzo.eu garandeert niet dat Deelnemers daadwerkelijk, volledig en/of correct uitvoering geven aan de (koop)overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.
4.2 Wijnenzo.eu kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten die Koper van Deelnemer afneemt via Wijnenzo.eu, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
4.3 Wijnenzo.eu is jegens Koper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Deelnemer in nakoming van de Koopovereenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Deelnemer.
4.4 Wijnenzo.eu streeft ernaar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op Website(s). Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt. Wijnenzo.eu is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan. .
4.5 Wijnenzo.eu kan niet garanderen dat Koper te allen tijde gebruik kan maken van de Website(s) en de dienstverlening van Wijnenzo.eu. Wijnenzo.eu staat er niet voor in dat de Website(s) altijd beschikbaar is/zijn en ongestoord werkt/werken. Storingen in de Website(s) en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk. Wijnenzo.eu is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website(s) en het Wijnenzo.eu-account.
4.6 Wijnenzo.eu is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening.
4.7 Wijnenzo.eu is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website(s) aan te brengen.
4.8 Wijnenzo.eu is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Deelnemer op de Website(s) te wijzigen of op te schorten.
4.9 Elke aan Koper meegedeelde termijnen (inclusief leveringstermijnen) en data zijn slechts schattingen en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
4.10 Wijnenzo.eu is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 5 – De Koopovereenkomst
5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Deelnemer de Aankooporder heeft bevestigd. 5.2 Bij vragen en/of klachten over de door Koper bestelde producten van Deelnemers, dient de Koper zich rechtstreeks te wenden tot Wijnenzo.eu via zijn/haar Wijnenzo.eu-account. De Koper dient een klacht/vraag in via “contact”. Wijnenzo.eu zorgt ervoor dat de vraag in behandeling wordt genomen en schakelt hierbij de hulp in van Deelnemer. Wijnenzo.eu is echter niet verantwoordelijk voor de tijdige reactie van vragen of klachten nu zij hiervoor afhankelijk is van Deelnemer
5.3 Koper verplicht zich de levervoorwaarden en/of algemene voorwaarden van de Deelnemer(s) waarvan hij een of meerdere producten via de Website van Wijnenzo.eu afneemt, te lezen.
5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wijnenzo.eu passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, neemt Wijnenzo.eu daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
5.5 Wijnenzo.eu kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Wijnenzo.eu is gerechtigd een Aankooporder te annuleren.
5.6 Wijnenzo.eu zal bij het product aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de contactgegevens van Deelnemer en Wijnenzo.eu waar Koper met klachten en vragen terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het Herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingrecht
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Wijnenzo.eu deze gegevens al aan Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.7 De in het vorige lid bedoelde informatie is deels afkomstig van Deelnemer, Wijnenzo.eu staat er niet voor in dat dat deel van de informatie correct of volledig is.
Artikel 6 – Herroepingrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid, behoudens de beperkingen gesteld bij wet, de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Koper.
6.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
6.3 Indien hij van zijn Herroepingrecht gebruik wil maken, neemt hij contact op met Wijnenzo.eu zoals aangegeven in de algemene voorwaarden. Wijnenzo.eu meldt aan de Deelnemer dat Koper gebruik maakt van zijn Herroepingrecht. Indien Koper geen account heeft bij Wijnenzo.eu, kan hij ook direct contact opnemen met Deelnemer.
6.4 Koper retourneert het product zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij op grond van het eerste lid de Koopovereenkomst heeft ontbonden, met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Deelnemer, conform de door Deelnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.5 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Deelnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat het Product aan Deelnemer is teruggezonden, terugbetalen.
Artikel 7 – Vergoeding en betaling
7.1 Onderdeel van de dienstverlening van Wijnenzo.eu is dat de betalingen van de aankoopprijs van de via de Website(s)gekochte producten van Deelnemer door Wijnenzo.eu worden afgehandeld. Koper is daarom verplicht om de uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigd aankoopprijs aan Wijnenzo.eu te voldoen. Koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan Deelnemer. Koper heeft de plicht om onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Wijnenzo.eu te melden.
7.2 Wijnenzo.eu zal vorderingen op Koper behandelen conform haar normale incassobeleid.
7.3 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het verstrijken van het Herroepingrecht. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Artikel 8 – Klachtenregeling
8.1 Indien Koper een klacht heeft, dient hij dit eerst voor te leggen aan Deelnemer. Indien dit niet tot een oplossing leidt, mag Koper de klacht melden bij Wijnenzo.eu. Wijnenzo.eu zal dan bemiddelen tussen Koper en Deelnemer.
8.2 Indien Koper een klacht heeft, dient hij deze via zijn/haar Wijnenzo.eu-account in te dienen.
8.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Wijnenzo.eu.
8.4 Bij Wijnenzo.eu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wijnenzo.eu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Artikel 9 – Klantaccount
9.1 Koper dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
a. Koper dient een Wijnenzo.eu-account bij Wijnenzo.eu te hebben;
b. Koper is minimaal 18 jaar oud;
c. Koper is per e-mail bereikbaar;
d. Koper is wonend in Nederland.
9.2 Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Wijnenzo.eu raadt Koper daarom aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
9.3 Koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn/haar Wijnenzo.eu -account.
9.4 Koper verklaart in overeenstemming te handelen met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
9.5 Koper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn/haar Wijnenzo.eu-account, en voor de juistheid van de gegevens in zijn/haar Wijnenzo.eu-account.

Artikel 10 – Bestelling
10.1 Koper kan via het bestelproces via Wijnenzo.eu een bestelling (‘Aankooporder’) plaatsen voor een product dat door Deelnemer wordt aangeboden.
10.2 De Aankooporder zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de levervoorwaarden van Deelnemer.
10.3 Koper ontvangt van Deelnemer de pakbon en van Wijnenzo.eu de factuur.
10.4 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen Koper terzake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 – Informatie en gebruik gegevens
11.1 Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Koper tijdig kennis kan nemen van door Wijnenzo.eu en/of de Deelnemer aan Koper verzonden informatie.
11.2 Wijnenzo.eu is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
11.3 Koper staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Koper onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.
11.4 Koper verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het reviewsysteem van Wijnenzo.eu, dit te goeder trouw zal doen. Koper zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en lasterlijke informatie. Wijnenzo.eu is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de Website op te nemen dan wel deze te verwijderen.

Artikel 12 – Privacy en gebruik van klantdata
12.1 Wijnenzo.eu heeft het recht de klantdata te gebruiken om haar diensten naar Koper te verbeteren. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Wijnenzo.eu.
12.2 Teneinde die dienst uit te kunnen voeren, is Wijnenzo.eu gerechtigd om het e-mailadres en overige contactgegevens te delen met Deelnemer.
12.3 Wijnenzo.eu houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige privacywetgeving stellen.

Artikel 13 – Diversen
13.1 Wijnenzo.eu is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Wijnenzo.eu-account te blokkeren of de mogelijkheid om via Wijnenzo.eu artikelen van Deelnemers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van Koper; dit uitsluitend ter beoordeling van Wijnenzo.eu.
13.2 Wanneer door Wijnenzo.eu gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Wijnenzo.eu de Algemene Voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.
13.3 Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wijnenzo.eu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
13.4 Wijnenzo.eu is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Deelnemers op de Website(s) niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
14.1 Op de Algemene Voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Deelnemers via de Wijnenzo.eu Website(s) en de Koopovereenkomst tussen Koper en Deelnemer is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Zutphen.